Download in pdf-formaat

   Download hier onze algemene voorwaarden voor consumenten.

   Of download hier onze algemene voorwaarden voor zakelijk verkeer.

 

 

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VOOR AFBOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 8 augustus 2001 onder nummer 7032.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die stukadoors- en afbouwbedrijf, en/of het vloeren- en terrazzobedrijf en/of het plafond- en wandmontagebedrijf en/of andere afbouwwerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 - AANBOD
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c) Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumentenvoorwaarden.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op: - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
5.4 De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
5.5 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.
5.6 De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK
7.1 Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
7.2 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT
8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
8.2 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 - OPLEVERING
9.1 Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke opleveringsdatum is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
9.2 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
9.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a) hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
b) hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 - ZEKERHEID
10.1 De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 11 - BETALING IN TERMIJNEN
11.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

ARTIKEL 12 - DE EINDAFREKENING
12.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
12.2 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
12.3 In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
12.4 De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
12.5 Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. 12.6 Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING
13.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
13.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
13.4 Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
13.5 De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
13.6 Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14 - EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D.
14.1 De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 - NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK VERKEER VOOR AFBOUWBEDRIJVEN

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 8 augustus 2001 onder nummer 7032.

Artikel 1 – Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;
1.3 De dag: een werkbare kalenderdag;
1.4 Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1 Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;
2.2 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;
2.4 Indien enig verschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;

Artikel 3 – offerte c.q aanbieding
3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
3.2 Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen
4.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
4.2 Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;

Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;
5.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens;
5.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;
5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.7 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
5.8 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;
5.10 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor: a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden. b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc; c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen; d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan; e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken; f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel; g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal; h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf
5.11 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.
5.12 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.13 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.14 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
5.15 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.16 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.17 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
5.18 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;

Artikel 6 - Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW;
6.2 Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
6.3 In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.
6.4 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.5 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

Artikel 7 - Monsters
7.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;

Artikel 8 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
8.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of –maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;
8.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
8.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;
8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
8.5 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

Artikel 9 - Overmacht
9.1 Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werknemers niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever aan ons worden vergoed;

Artikel 11 - Opneming en goedkeuring
11.1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
11.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
11.3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
11.4 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd; 11.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel l2 - Oplevering
12.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven;
12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
12.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt; b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd; c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 13 - Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;
13.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
13.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
13.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
13.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;
13.6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
13.7 Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
13.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen: a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt; b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd; c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt; d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 14 - Reclames en garantie
14.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd;
14.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
14.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
14.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
14.5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
14.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
14.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden;
14.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;
14.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen; 14.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 15 - Arbitrage
15.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
15.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.